Arts & Education Network: South East Wales

English text below


Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan yn y Rhwydwaith Celfyddydau : De Ddwyrain Cymru
 
Mae’r RHWYDWAITH CELFYDDYDAU AC ADDYSG: DE DDWYRAIN CYMRU yn rhan o’r Cynllun Dysgu Creadigol, rhaglen Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.  Mae’r rhwydwaith yn gymuned o unigolion a sefydliadau  sydd â diddordeb mewn cynyddu a gwella profiadau o’r celfyddydau a chyfleoedd mewn ysgolion yn ardal De Ddwyrain Cymru.
 
Mae gan y rhwydwaith raglen o weithdai AM DDIM, seminarau, digwyddiadau rhwydweithio a mentora cymheiriaid gyda’r bwriad o gefnogi athrawon, artistiaid, ac addysgwyr mewn sefydliadau diwylliannol i rwydweithio a chydweithio. Mae gennym ffrwd ariannu a ddyfeisiwyd fel y gall aelodau rhwydwaith unigol ddatblygu prosiectau, adnoddau a digwyddiadau sy’n ddefnyddiol i’r rhwydwaith cyfan.
  
Sylwer na fyddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd parti. Os ydych chi'n dymuno dad-danysgrifio ar unrhyw adeg, gallwch wneud hynny trwy bwyso'r botwm dad-danysgrifio ar gylchlythyr.I would like to invite you to be part of the Arts & Education Network: South East Wales. 

The ARTS & EDUCATION NETWORK: SOUTH EAST WALES is part of the Creative Learning Plan, a programme of the Welsh Government and Arts Council Wales. The network is a community of individuals and organisations who are interested in helping to increase and improve arts experiences and opportunities in schools in the South East Wales region.

The network has a programme of FREE workshops, seminars, networking events and peer mentoring with the aim of supporting teachers, artists and educators in cultural organisations to network and collaborate. We have funding streams devised so that individual network members can develop projects, resources and events useful to the whole network.

Please note we will not share your data with a third party. If at any point you wish to unsubscribe, you can do so by pressing the unsubscribe button on a newsletter.


Kind regards | Yn gywir,

Victoria Jones

Network Coordinator | Cydlynydd Y Rhwydwaith
Arts & Education Network: South East Wales | Rhwydwaith Celf & Addysg: De Ddwyrain Cymru
@ArtEdNetSEWales


Email | Ebost: jonesvje@caerphilly.gov.uk
Telephone | Ffôn: 07717743292 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp